top of page

Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Leerdier Coaching & Pedagogische begeleiding is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Leerdier Coaching & Pedagogische begeleiding kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Privacyverklaring

 

Leerdier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Leerdier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht. Gezondheidsgegevens gaan specifiek over uw gezondheid en zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’.
 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Leerdier verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikmaakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of social media. Uw persoonsgegevens worden door Leerdier verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten/contracten;

 • Het opmaken van begeleidingsplannen/persoonlijke ontwikkelplannen;

 • Het aangaan van onder aanneming contracten (alleen medewerkers);

 • Het doorgeven aan de accountant/administratiekantoor t.b.v. bedrijfsvoering Leerdier;

 • Het digitaal opsturen van maandfacturen en jaaropgaven;

 • Het gebruik van de (besloten) digitale uitwisseling van o.a. verslagen tussen ouders en begeleiders of begeleiders onderling;

 • Communicatie- en marketingdoeleinden;

 • Om u de mogelijkheid te bieden informatie op te vragen over onze dienstverlening, brochures aan te vragen c.q. te downloaden via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten;

 • Om uw informatie- aanvraag voor een van onze brochures of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;

 • Om uw aanmelding voor onze diensten zoals, een coachtraject, pedagogische begeleiding,  een specifiek programma, maar ook het aanmelden voor een nieuwsbrief te kunnen verwerken;

 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij kunnen aanbieden;

 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, elektronische nieuwsbrieven en/of post;

 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen;

 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media,  e-mail, per post of telefonisch;

 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;

 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;

 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam, achternaam, voorletters, tussenvoegsel;

 • Adres, postcode en woonplaats;

 • Telefoonnummer, email- adresgegevens (t.b.v. bereikbaarheid en communicatie);

 • Geslacht en geboortedatum;

 • BSN- nummer;

 • IBAN;

 • Relevante medische informatie door u zelf verstrekt o.a. via het intakeformulier of met uw toestemming opgevraagd bij derden;

 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een post of een bericht in het contactformulier;

 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website;

 • Interessevoorkeur (bijvoorbeeld voor een e-nieuwsbrief);

 • Informatie verkregen uit vragenlijsten, enquetes e.d;

 • Welke brochures of informatie u heeft aangevraagd.

 

Combinatie van persoonlijke informatie

 • Leerdier kan de persoonsgegevens die u verstrekt heeft via deze website combineren met persoonlijke informatie die u verstrekt heeft via andere media bijvoorbeeld tijdens telefonisch contact met ons, via what’s app, per post of via social media;

 • Leerdier kan persoonlijke informatie die u ons online verstrekt heeft combineren met onze offline gegevens;

 • Leedier kan persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt heeft combineren met gegevens die door derden verstrekt zijn;

 • Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om het design van deze website te verbeteren, om informatie aan u door te geven en om andere functies te faciliteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Derden partner

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook zullen uw gegevens alleen voor de doelen worden gebruikt zoals uiteengezet in deze privacy verklaring. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Derde partijen in geval wettelijk vereist

Leerdier kan uw persoonsgegevens delen indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare autoriteiten of in een ander geval wanneer de wet dit voorschrijft.

 

Andere partijen met uw toestemming

In aanvulling op de in deze privacyverklaring beschreven situaties waarop persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld, kan  Leerdier persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke gegevensuitwisseling.

 

Cliënten
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van volwassenen (personen vanaf 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de cliënt zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Leerdier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens vernietigd.

Met uitzondering van:

 • Gegevens die met toestemming van de cliënt bewaard blijven voor voortzetting van begeleiding/coaching in de toekomst. Deze gegevens zullen tot maximaal 2 jaar na afloop van het begeleidings-/coaching traject van de cliënt bewaard worden, tenzij er inmiddels een nieuw begeleidings-/coaching traject met deze cliënt gestart is of de cliënt eerder schriftelijk het verzoek gedaan heeft om diens persoonsgegevens te verwijderen.

 • Gegevens t.b.v. de financiële administratie waarvoor een bewaarplicht geldt van 7 jaar.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die uw browser (het programma waarmee u websites leest) opslaat op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen. Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. Leerdier Coaching & Pedagogische begeleiding maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten.

Technische en tracking-cookies
Op de website van Leerdier Coaching & Pedagogische begeleiding wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracking-cookies.

De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken.

De tracking-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.


Wij gebruiken de volgende tracking cookies:

Google Analytics. Google Analytics is software die inzicht verschaft in websiteverkeer naar onze website. Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves.


Cookie-instellingen aanpassen in uw browser
Leerdier maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. De cookies maken het gebruik van de website gemakkelijker voor u. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken of dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.

 

Beveiliging

Leerdier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@leerdier.nl.

Alhoewel Leerdier alle persoonsgegevens beveiligt, raden wij u toch aan om voorzichtig om te gaan met het verzenden van persoonsgegevens via Internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid.

Op www.leerdier.nl treft u links aan naar andere websites die niet onder het toezicht van Leerdier vallen. Leerdier is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. U kunt ons hiervoor een gespecificeerd verzoek per e-mail sturen naar info@leerdier.

 

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Leerdier zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Aanpassingen

Leerdier zal deze privacyverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de privacyverklaring mogen wijzigen.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Als Leerdier zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, nog vragen of opmerkingen heeft kunt u een e-mail sturen met uw vraag of opmerking naar carmen@leerdier.nl O.v.v. naam en telefoonnummer. Vermeld het woord ‘privacy’ als onderwerp.

bottom of page