top of page
Coaching

Het NOBCO heeft coaching als volgt gedefinieerd:

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de coachee aanzet tot effectief gedrag door:

 

 • Bewustwording en persoonlijke groei

 • Het vergroten van zelfvertrouwen en

 • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

 

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. Onder gecoachte kan ook worden verstaan:

een team dat als eenheid wordt gecoacht.

 

Coaching met paarden en honden

Bij coaching met de hulp van dieren worden het gedrag en de signalen van het paard e/o de hond door de coach objectief aan de coachee teruggegeven, waarbij de coachee hier zelf betekenis aan geeft.

De coach heeft een non-directieve, faciliterende rol en richt zich op dat aspect van de coachvraag waar in het hier en nu van de sessie de aandacht naar uitgaat. Dit houdt het volgende in:

 

 • De coach faciliteert het opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden e/o honden, die leiden tot zelfonderzoek van de coachee.

 • Coaching met de hulp van dieren is ervaringsgericht: leren door te doen en te ervaren, tijdens het uitvoeren van activiteiten met het dier.

 • Deze vorm van coaching is oplossingsgericht: Vanuit het hier en nu in de richting van de oplossing. De coachee mag zijn eigen oplossing vinden.

Het coachen met de hulp van paarden en honden is zeer effectief, waardoor de coachee vaak al in enkele sessies, eigen antwoorden op coachvragen vindt.

 

Kindercoaching

Vanaf 10 jaar kunnen ook kinderen bij Leerdier terecht om gecoacht te worden met de hulp van de paarden. De coach zorgt voor een veilige leeromgeving waarin datgene kan gebeuren wat op dat moment nodig is voor het kind. Indien nodig helpt de coach bij de transfer van de ervaring naar het dagelijjks leven en worden in overleg met het kind, ouders, leerkrachten of andere hulptroepen bij het coachtraject betrokken. Middels coachsessies kan het kind:

 

 • Zich vrij uiten in een emotioneel veilige omgeving. Deze ontstaat door de ervaringsgerichte aanpak en de aanwezigheid van het dier.

 • Leren om binnen zijn of haar mogelijkheden, op een bij het kind passende wijze, om te gaan met ervaringen uit het dagelijks leven.

 • Sociale zelfredzaamheid ontwikkelen.

 • Eigen mogelijkheden en behoeften ontdekken. Door leerervaringen en positieve bekrachtiging van de coach.

 • Zelfinzicht en zelfvertrouwen ontwikkelen.

 

Voor kinderen is coaching met paarden en honden een fijne, speelse en ervaringsgerichte manier van leren. Bij kindercoaching zijn de trajecten vaak kort en wordt er veelal gewerkt aan specifieke leerdoelen of thema's zoals pesten, weerbaarheid, emotieregulering maar ook het ontdekken van eigen mogelijkheden.

Waarom is coachen met paarden en honden zo effectief?
Een paard of hond is een levend wezen, met een eigen karakter, hierdoor zijn het paard en de hond in staat iemand te confronteren met zijn of haar houding. Op deze manier kan het dier bijdragen aan bewustwording en zelfinzicht. Als sensitief kudde- en roedeldier zijn het paard en de hond heel goed in staat om jouw intentie, en gemoedstoestand aan te voelen. Komt je innerlijk overeen met dat wat je laat zien? In de omgang met een paard of hond leren we om naar onszelf te kijken; naar onze eigen persoonlijkheid en lichaamstaal. Door de interactie met een paard of hond ervaart de coachee dat men het dier met aandacht en respect moet benaderen, maar tegelijkertijd ook duidelijk, consequent en grensaangevend mag zijn.
Wanneer je hiervoor open staat, zijn paarden en honden heel goed in staat om je een spiegel voor te houden. Puur, direct en zonder oordeel. Het dier reageert, confronteert, stimuleert, daagt uit of dwingt je om je aan bepaalde ervaringen over te geven en op zoek te gaan naar je eigen authentieke zelf. Zo kunnen de dieren helpen om je bewust te worden van je mogelijkheden en om jezelf verder te ontwikkelen. Voor volwassenen is coaching met paarden en honden vaak een prettige, interactieve en ervaringsgerichte manier van leren. Een bijzondere doelgroep die veel baat heeft bij het contact met dieren en de natuur zijn mantelzorgers. Voor deze vaak vergeten groep zet Leerdier zich graag in het bijzonder in. Lees verder >> 

bottom of page